Thỏa thuận khách hàng

Trang này cung cấp cho bạn một hợp đồng của một tài khoản khách hàng đề nghị công khai với các điều kiện mà bạn đã đồng ý trước đó, thực hiện một bản ghi chép trong Tủ khách hàng. Bạn luôn có thể quay trở lại trang này để biết thêm thông tin về các đề nghị.

Thỏa thuận đề nghị khách hàng

Đề nghị này là một phiên bản điện tử của thỏa thuận, có hiệu lực sau khi tài khoản được mở ra. Thỏa thuận để nghị công khai không yêu cầu ký. Đó lả thỏa thuận riêng lẻ cho tất cả khách hàng. Trong trường hợp bạn có thắc mắc nào liên quan đến các quy định của thỏa thuận, vui lòng gửi mail đến support@mail.instaforex.com